24096

```

Зүрхний ариун мэдрэмжийг

Ухаан үргэлж үгүйсгэхийг оролддог.

Харин зүрх үргэлж Бурханы Үзэл санааг

Хүсэл эрмэлзэлгүй ухааны амьдралд

Нэвтрүүлж, дэлгэрүүлэхийг хүсдэг.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 241-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_241