24104

```

Бүх огоорлоос чанадад орших огоорол бол

Бурханыг Таалалаар нь баярлуулах

Бидний хувиршгүй хүсэл эрмэлзэл юм.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 242-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_242