24122

```

Эцсийн эцэст бид

Түүнийг зөвтгөх болно гэдгийг

Мэддэг учир Бурхан

Өөрийнхөө зөвийг хэзээ ч нотолдоггүй. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 242-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_242