24148

```

Эзэн Дээдгэгээн минь,

Таны Мөнхийн Тэвчээрт Амьдралд

Талархлын амьсгалаа би өргөж байна.

```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 242-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_242