24279

```

Эзэн Дээдгэгээний маань

Тэвчээрээс бусад бүх зүйл

Чөлөөнд гарч магадгүй эсвэл

Чөлөөнд гарах болно. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_243