24339

```

Нэгэн өдөр би сайн хүн болно.

Хамгийн их гайхалтай нь

Хайрт Эзэн Дээдгэгээнээ

Хажуудаа байхыг харна. ```

From:Sri Chinmoy,Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 244-р хэсэг, Agni Press, 1998
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ap_244