121. Хэцүү даалгавар

Эзэн Дээдгэгээн минь,

Таныхаа дотор амьдарна гэдэг

Хэцүү даалгавар бишээ.


Эзэн Дээдгэгээн минь,

Таныхаа төлөө амьдарна гэдэг

Хэцүү даалгавар бишээ.


Таныхаа төгөлдөр зэмсэг

Болохгүй амьдарна гэдэг

Хамгийн хэцүү даалгавар.


From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2