140. Гурван янзын өглөгч

```

Гурван янзын өглөгч:

Өгснөө зөвхөн арав дахин

Өсгөж авахын тулд өгдөг өглөгч.

Агуу өгөөмөр зүрхтэйгээ

Батлах хүсэлтэй өглөгч.

Хүрэхийн тулд өгдөг өглөгч.

Тэрээр жинхэнэ ханамжийн

Нууц урлагийг нээсэн нэгэн юм. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2