168. Хумхийн төдий чин сэтгэлийн чармайлт

```

Хумхийн төдий

Чин сэтгэлийн чармайлтанд

Бурхан буун ирдэг.

Хормын төдий

Өөрийгөө өгөн мэгшихэд

Хараач,Бурхан чамайг баяртай харж байна.

```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2