180. Ухааныхаа дотор би инээмсэв

```

Ухааныхаа дотор инээмсэглэв.

Хүн бүр намайг тохуурхлаа.

Зүрхнийхээ дотор инээмсэв.

Хэн ч намайг ойшоосонгүй.

Сүнснийхээ дотор инээмсэглэв.

Бүгд намайг хайрлах болно. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2