188. Зүрхийг минь тэтгэх тэр бээр

```

Ухааныг минь тэтгэх тэр бээр

Жинхэнэ багш бус

Ердөө нэг хөгжөөн баясгагч юм.

Зүрхийг минь тэтгэх тэр бээр

Багш төдийгүй

Бурханд ханамж өгөх

Үүргээ биелүүлэхэд минь

Хамгийн агуу туслагч болдог.

```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2