193. Эцэг эх Бурхан адил биеэ авч явах ёстой юу?

```

Эцэг эх Бурхан адил

Биеэ авч явах ёстой юу?

Хүүхдүүдээсээ тэд

Хамаагүй илүү

Ариун, энгийн хэмээн

Чин сэтгэлээсээ

Мэдрэх юм бол боломжтой.

Ийнхүү мэдэрнэ гэдэгт

Үнэхээр би эргэлзэж байна.

Эцэг эх Бурхан адил

Биеэ авч явах ёстой юу?

Үгүй ээ!

Зөвхөн ганц Бурхан

Оршин буй бас оршиж чадна.

Тэр Бурхан бол

Ертөнцийн Төгс төгөлдөр,

Хэтийдэн давсан Төгс төгөлдөр юм.

```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 2-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_2