210. Хишиг

```

Загнагтун, Эзэн минь,

Намайг цуцахгүй загна.

Хараагтүн, эзэн минь,

Нүүрэн дээр минь хараа.

Гэвч Эзэн минь, Өөрийн Хишгээ

Өгөхөө бүү мартагтүн.

Та сая живаа жилийн өмнө

Унтах нойроо умартан,

Бас нөхцөл болзолгүйгээр

Таныг хайрлах чадварыг

Надад өгнө гэж хэлсэн билээ.

```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3