225. Нууцлаг ангал

```

Бурхан, хүмүүний хооронд

Нууцлаг ангал бий.

Үүнтэй адил

Бурханы Нигүүсэлийн Өлмий,

Хүмүүний төгөлдөр бус толгойн хооронд

Нууцлаг холбоо бий. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3