226. I know you will wait for me

```

Аяа Эзэн Дээдгэгээн минь,

Үлбэгэр сул зүрх, үр ашиггүй ухаан,

Мунхаг амьдралаа хичнээн удаан

Би өргөхийг хойшлуулахаас үл хамааран

Та намайг хүлээнэ гэдгийг би мэдэж байна.

```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3