244. Мөдхөн тэдгээр зүйлс дуусна

Миний самуурсан ухаан,

Миний хойш суух зүрх,

Миний төгөлдөр бус амьдрал

Мөдхөн бүр мөсөн дуусна.


From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3