28. Чи алджээ

```

Шаргуу зүтгэх эрх мэдлийн морио

Хэт их хооллосноос болж

Ханамж өгөх хайрын Бурханаа

Чи алджээ. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1