293. Байлдан дагуулдаг инээмсэглэл

Гадаад ертөнцөд олон амьдралыг

Байлдан дагуулдаг инээмсэглэл надад бий.


Дотоод ертөнцөд олон зүрхийг

Байлдан дагуулдаг дуудлага надад бий.


Сүнсний ертөнцөд

Бүтээгч Бурхан болоод Бүтээл Бурханыг

Байлдан дагуулдаг огоорол надад бий.


From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3