294. Бурхан анх удаа хүн бүтээж байх үед

```

Анх хүн бүтээж байх үедээ Бурхан

Энэ нь тоглоом биш гэдгийг мэдэж байсан юм.

Байдал ийм болохоор бүгдээрээ

Бурханы Нигүүсэлийн Оролцоог дуудацгая. ```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3