296. Өнө эртний Диваажинд

```

Өнө эртний Диваажинд

Нигүүсэлийн дууг

Дээд зэргээр дуулдаг байлаа.

Орчин үеийн Диваажинд

Бухимдлын дууг

Төгс төгөлдөр дуулж байна.

```

From:Sri Chinmoy,Арван мянган Дөлт Цэцэгс, 3-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_3