45. Учир нь тэр хайрладаг

```

Хөгжин дэвших дэлхийг

Тэр хайрладаг учир

Бурхан түүнд

Мөнх оршнолынхоо Хүчийг өгсөн юм.

Бууж ирэх Диваажинг

Тэр хайрладаг учир

Бурхан түүнд

Хязгааргүй оршнолынхоо Уртыг өгсөн юм. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1