56. Тэр үхлийн сорилтыг хүлээн авлаа

```

Тэр үхлийн сорилтыг хүлээн аваад

Ийнхүү тунхаглалаа:

“Дэлхийн амьдрал

Хүмүүний бүтэлгүйтлийн шөнө бус.

Диваажингийн амьдрал

Ханамжит баясалтай бууж ирж байна.” ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1