62. Тэнгэрлэг нэр алдрын цэцэглэл

Гагцхүү бүрмөсөн чи

Зэрлэг ухаанаа номхтго!

Тэнгэрлэг нэр алдар чинь

Эргэн тойронд цэцэглэхийг

Тун удахгүй чи харах болно.


From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1