64. Чухам тэр өдөр

```

Дэлхийн эрэлчин зүрх

Нэгэн өдөр чин сэтгэлийн болно.

Чухам тэр өдөр

Тэнгэрээс даллан дуудах мутар

Үр шимээ өгнө.

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1