84. Хоёр нууц хүсэл

Миний хоёр нууц хүсэл:

Хүмүүний өөрчлөгдсөн ухааныг

Бурханд би үзүүлэх болно.

Бурханы Нигүүсэлийн Өлмийг

Хүмүүнд би үзүүлэх болно.


From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1