89. Эрхэм дээд хичээл

```

Тэмүүллийн дуудлагаа би

Хүн төрөлхтний

Тоомжиргүй уур амьсгалтай солилцдог.

Яагаад би ийм тэнэг юм бол?

Үнэндээ, энэ бол Эзэний минь

Нигүүсэл, Өршөөл, Төгөлдөржил, Ханамжийн

Сургууль дээр сурсан

Эрхэм дээд хичээл юм. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1