90. Эрх чөлөөт Мөнхийн амьдрал

```

Бусдын төлөө байх нь

Эрх чөлөөний мөрөөдөлтэй гэсэн үг.

Элэгсэг дотно байх нь

Эрх чөлөө бодит болохыг илтгэнэ.

Нэгдэлтэй байх нь

Эрх чөлөөт Мөнхийн амьдралыг хэлнэ. ```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1