93. Боломжгүй зүйл биш

```

Бурханы гэгээрэл бол

Хүмүүний хувьд боломжгүй зүйл биш.

Дэлхийн хувирал өөрчлөлт бол

Дэлхийн хувьд боломжгүй зүйл биш.

Гималайг давах мэт

Өөрийгөө хэдийдэн давах

Миний хувьд боломжгүй зүйл биш.

```

From:Sri Chinmoy,Арван Мянган Дөлт Цэцэгс, 1-р хэсэг, Agni Press, 1979
Авсан эх сурвалж: https://mn.srichinmoylibrary.com/ff_1