Хянан тохиолдуулагчийн тэмдэглэл

Энэхүү анхны хэвлэлд багтсан зарим шүлгийг хожим нь зохиогч “207 дөлт цэцэгс” тусгай түүвэрт сонгон оруулсан юм. Энэ цомогт зориулан зохиогч өөрийн хэдэн шүлгийн эх хувийг шинэчилэхээр бас сонгосон байна.

FF-93: FFP 12 (шинэчилсэн хувилбар).