117. Тэргүүлэн манлайлж, тэжээн тэтгэхийн тулд тэмүүл

Бүү амар.
Тэмүүл!
Хүн төрөлхтний дуудлагыг
Тэргүүлж манлайлахын тулд
Тэмүүл!
Хүн төрөлхтний найдварыг
Тэжээн тэтгэхийн тулд
Тэмүүл!
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 117
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.