24104

Бүх огоорлоос чанадад орших огоорол бол
Бурханыг Таалалаар нь баярлуулах
Бидний хувиршгүй хүсэл эрмэлзэл юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24104
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.